Wat is manuele therapie?

 Manuele therapie richt zich op diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder. Dit doet zij met behulp van specifiek manueeltherapeutisch onderzoeks- en behandeltechnieken.


Het Onderzoek:

Na anamnese volgen palpatie, metingen en specifieke onderzoekstechnieken, zoals rol/glij- en tractie/translatie technieken, of analyse van voorkeurspatronen in het bewegen. Deze geven nauwkeurig informatie over het bewegingsverloop en functiestoornissen van gewrichten. Het lokale onderzoek wordt gerelateerd aan het bewegen in de volledige bewegingsketen en/of aan de totale bewegingsfunctie van de patiënt. Op grond van de onderzoeksgegeven wordt er een manueel therapeutische diagnose geformuleerd.
De manueel therapeut zal tijdens het eerste consult besluiten of behandeling zinvol is, dan wel aanvullend medisch onderzoek wenselijk is, of dat er een contra-indicatie voor manuele therapie is.


De Therapie:

Doel van de therapie is zowel het herstellen of verminderen van de functiestoornissen en pijn als het verbeteren van vaardigheden in ADL, werk en sport. Tijdens de manueeltherapeutische behandeling wordt gebruik gemaakt van specifiek mobiliserende technieken, eventueel aangevuld met gedoseerde impulstechnieken. Een mobilisatie is een repeterend toegepaste techniek in de beperkte bewegingsrichting. Een manipulatie is een mobilisatie uitgevoerd met gedoseerde snelheid. Het gewricht geeft dan plotseling even mee en er wordt meestal een knappend geluid gehoord. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden dit over het algemeen niet pijnlijk.
De effecten van manuele therapie zijn veelal direct merkbaar voor de patiënt; duidelijke verbetering van de mobiliteit en afname van de pijn, waarmee voorwaarden geschapen worden voor verder optimaal herstel. 
Goede instructie, begeleiding en het geven van inzicht aan de patiënt in verantwoord bewegingsgedrag is onderdeel van het behandelprogramma. Aan het eind van een behandelserie (na 6 tot maximaal 9 behandelingen), of tussentijds, rapporteert de manueeltherapeut aan de verwijzer. 


Wanneer manuele therapie?

 Door gespecialiseerde opleiding en de specifieke onderzoeks- en behandelmethode is manuele therapie geschikt voor aandoeningen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder. Als manuele therapie lokaal niet geïndiceerd is, dan kunnen manueeltherapeutisch technieken in andere bewegingsketens voorwaardenscheppend werken voor herstel.  


Beroepsorganisatie en kwaliteitsbewaking:

De erkende manueeltherapeut is georganiseerd in en geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). De NVMT is een lidvereniging van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). 
De vereniging telt momenteel 2000 leden. De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie en herregistratievoorwaarden. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en verstuurd naar o.a. alle verwijzers en verzekeraars en is ook te vinden op Internet (www. manther.nl).
In het kader van haar kwaliteitsbeleid heeft de NVMT in samenwerking met de Nederlands Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) een Patiëntenadviesraad ingesteld, welke de belangen behartigt van de patiënten van de manueeltherapeut.
De leden van de NVMT vallen onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.(bron: folder NVMT Manuele Therapie)